מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

פעילות לא חקלאית בנחלות (פל"ח)

הגדרת פל"ח – (בהתאם לנוהל  37.04B) שימוש בקרקע בתחום חלקת המגורים למטרות לא חקלאיות, לרבות מבני קיט כפרי, עפ"י תכנית תקפה בהתאם לחוק התו"ב התשכ"ה – 1965 או עפ"י היתר תקף לשימוש חורג שניתן כדין.

*רשות מקרקעי ישראל תתיר לבעל הזכויות בנחלה לקיים בחלקת המגורים של נחלתו שימוש למטרת תעסוקה לא חקלאית בתנאים מסוימים, אחד התנאים לאישור תעסוקה לא חקלאית בהתאם להוראות פרק משנה 8.9 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל הינו תשלום של דמי חכירה לרשות מקרקעי ישראל.

(יש לזכור כי קיימים תנאים נוספים לאישור תעסוקה לא חקלאית וכמו כן יתכנו תשלומים נוספים בעת אישור תעסוקה לא חקלאית, כגון : תשלום עבור הסדרת חובות עבר, תשלום היטל השבחה לוועדה וכו').

לצורך התשלום לרשות מקרקעי ישראל תיערך שומה מטעם הרשות והתשלום הינו נגזרת משווי הקרקע שאינה כוללת פיתוח סביבתי ומע"מ.

שווי הקרקע לפל"ח משתנה בהתאם למטרת ייעודו של הפל"ח (כגון : משרדים, אחסנה וכו'), גודלו, מיקומו ועוד.

נדרשתם לשלם תשלום לרמ"י (רשות מקרקעי ישראל) עבור פל"ח (פעילות לא חקלאית) בנחלה, ניתן בין היתר בהתאם להחלטות ונוהלי רמ"י בתוך פרק זמן מוגבל להגיש השגה על שומת הרשות ("השגה ראשונה").

לאחר שניתנה הכרעה בהשגה ראשונה ניתן בין היתר בהתאם להחלטות ונוהלי רמ"י בתוך פרק זמן מוגבל להגיש השגה שניה (על קביעת השמאי המכריע בהשגה ראשונה) שתדון בפני ודעת השגות ("השגה שניה").

ניתן לפנות לשמאי מקרקעין על מנת לבחון את הכדאיות להגשת שומת השגה.


דוגמא לחישוב תשלום דמי חכירה לרמ"י עבור פל"ח למשרד, להמחשה בלבד (*) :

*חישוב תשלום דמי חכירה מהוונים במגזר החקלאי עבור פעילות לא חקלאית בנחלה במושב :

השטח המבוקש לבניה עבור פעילות לא חקלאית (פל"ח) 100 מ"ר למשרד (בהתאם לתב"ע תקפה).

במקרה זה ישולמו דמי חכירה מהוונים בשיעור של 91% (או 46% במקרה שחובת תשלום היטל ההשבחה חלה על בעל הזכויות בנחלה – והוא יישא בתשלום), מערך הקרקע למבנה הפל"ח ללא פיתוח ומע"מ.

שטח במ"ר שווי למ"ר מבונה סה"כ
100 ₪2,100 ₪210,000
שווי בניכוי פיתוח וללא מע"מ ₪160,000
שווי הקרקע ₪160,000
אחוז התשלום  – 91%  ₪145,600
אחוז התשלום כאשר שולם היטל השבחה – 46%  ₪73,600
תוספת מע"מ כאשר אחוז התשלום 91% ₪170,352
תוספת מע"מ כאשר אחוז התשלום  – 46%  ₪86,112
תשלום דמי חכירה מהוונים במעוגל (91%) : ₪170,000
תשלום דמי חכירה מהוונים במעוגל (46%) : ₪86,000

 

(*) הערות: כל האמור לעיל ובדוגמא הנ"ל  הנו אך ורק לשם המחשה בלבד, אין בשום פנים ואופן להסתמך על האמור לעיל ובדוגמא הנ"ל בעת ביצוע פעולות שונות בנכסי מקרקעין ו/או עסקאות נדל"ן או לכל ענין או צורך אחר.

קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל פרק משנה 8.9 – תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים במושב, עיקרי ותמצית הדברים :

תנאים לאישור תעסוקה לא חקלאית :

הרשות תתיר לבעל זכויות בנחלה (כהגדרתו בפרק משנה 8.9 לקובץ ההחלטות) לקיים בחלקת המגורים של נחלתו שימוש למטרת תעסוקה לא חקלאית, בתנאים המפורטים בסעיף 8.9.2 לקובץ ההחלטות שהינם בין היתר כדלקמן :

  • זכויות הבניה לתעסוקה לא חקלאית, יישארו תמיד חלק בלתי נפרד מהנחלה.
  • השימושים לתעסוקה לא חקלאית אושרו בתוכנית או בהיתר תקף לשימוש חורג.
  • השטח המבונה הכולל לתעסוקה לא חקלאית, לא יעלה על 500 מ"ר וזאת אף אם מוסדות התכנון אישרו זכויות בניה מעבר לשטח זה (מכסת השטח המבונה המותר כמפורט לעיל תכלול גם שימושי תעסוקה לא חקלאית מחוץ לחלקת המגורים, שאושרו כדין לבעל הזכויות בנחלה לפני יום 27/3/2007).
  • המבנה המיועד לתעסוקה לא חקלאית ימוקם אך ורק בחלקת המגורים. הרשות לא תתיר הקמת מבנה לתעסוקה לא חקלאית ו/או שימוש במבנה קיים למטרה זו בשטח שהוא מחוץ לחלקת המגורים. (אולם הרשות תאשר שימוש לתעסוקה לא חקלאית בשטח חלקה א' שמחוץ לחלקת המגורים בכפוף לקיומה של תכנית או היתר תקף לשימוש חורג ובהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 8.9.2).
  • על אף האמור, בוצעה בעבר עסקה מהוונת לתעסוקה לא חקלאית בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי הרשות, בשטח העולה על 500 מ"ר כולל ו/או בשטח אשר נמצא מחוץ לחלקת המגורים, לא יידרש בעל הזכויות בנחלה להרוס את המבנה, כולו או חלקו.
  • השימוש לתעסוקה לא חקלאית יכול להיעשות במבנה קיים ע"י הסבת השימוש בו או בהקמת מבנה חדש.
  • אם בעל הזכויות בנחלה לא הצטרף להסדר בדבר קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים המפורט בסימן ז' לפרק משנה 8.3, הקמת המבנה לתעסוקה לא חקלאית, לא תמנע את האפשרות להקים יחידת דיור נוספת בנחלה עבור בן ממשיך או דור המשך, בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל.
  • תשלום דמי חכירה והסדרת חובות עבר כמפורט בקובץ ההחלטות לפי העניין.


התשלום לרשות -דמי חכירה :

כתנאי לאישור תעסוקה לא חקלאית בהתאם להוראות פרק משנה 8.9, ישלם בעל הזכויות בנחלה לרשות בין השאר כמפורט לעיל :

1.כאשר קיימת תכנית המתירה שימוש לתעסוקה לא חקלאית :

א. אם חובת תשלום היטל ההשבחה לא חלה על בעל הזכויות בנחלה – דמי חכירה מהוונים בשיעור של 91% משווי הקרקע המיועדת לתעסוקה לא חקלאית. הרשות תישא בחלף היטל השבחה.

ב. אם חובת תשלום היטל ההשבחה חלה על בעל הזכויות בנחלה – דמי חכירה מהוונים בשיעור של 46% משווי הקרקע המיועדת לתעסוקה לא חקלאית. בעל הזכויות בנחלה יישא בהיטל השבחה.

2. בעד שימוש שהותר עפ"י אישור תקף לשימוש חורג, המוגבל בזמן, ישלם בעל הזכויות בנחלה דמי שימוש בשיעור של 5% לשנה משווי הקרקע המשמשת לתעסוקה לא חקלאית, לכל תקופת ההיתר כאמור. הרשות תישא בחלף היטל השבחה.

הנחות אזור לא יחולו על התשלומים המפורטים למעט תשלום דמי חכירה מהוונים עבור מבני קיט כפרי.


הסדרת שימושי עבר :

תנאי לביצוע עסקה בהתאם להוראות פרק משנה זה הוא הסדרת השימושים הלא מוסדרים בנחלה, אם שישנם, לרבות תשלום בעד תקופת העבר ועד למועד ההסדרה בפועל והעמדת ערבויות להבטחת ההסדרה, בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי הרשות.(פירוט לעניין הסדרת השימושים הלא מוסדרים לבעל זכויות שהגיע לגיל פנסיה מופיע בין היתר בסעיף 8.9.4 (ב) לקובץ ההחלטות).


תעסוקה לא חקלאית בחלקת מגורים ששטחה עולה על 2.5 דונם :

בעל זכויות בנחלה אשר רכש את מלוא זכויות המגורים בשטח נוסף המיועד למגורים (עפ"י סעיף 4.3 בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 979 להלן בסעיף זה – השטח הנוסף), רשאי לעשות שימוש לתעסוקה לא חקלאית גם בשטח הנוסף בכפוף לתנאים המפורטים :

1. בעל הזכויות שילם לרשות דמי חכירה מהוונים, בהתאם לקבוע בסעיף 8.9.3 לקובץ ההחלטות.

2. סך היקף השימוש הלא חקלאי, בחלקת המגורים ובשטח הנוסף לא יעלה על 500 מ"ר בנוי.


היקף המבנים החקלאיים בחלקה א' של הנחלה  :

גודל המבנים החקלאיים בנחלה ומספרם ייקבעו בהתחשב בין היתר בשטח חלקה א' של הנחלה והפעילות החקלאית המתבצעת בנחלה ובתיאום עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר.


השכרה :

בעל זכויות בנחלה אשר ביצע עסקה בהתאם להוראות פרק משנה 8.9, רשאי להשכיר, בשכירות בלתי מוגנת, את השטח הבנוי או המוסב לשימושים בעלי זיקה למשק החקלאי ולמרקם הכפרי בהתאם לרשימת שימושים שתקבע הנהלת הרשות.

תקופת השכירות לא תעלה על תקופת החכירה או תקופת ההיתר לשימוש חורג, לפי העניין.

אין בהיתר הניתן להשכרה כמפורט בסעיף זה לגרוע מחובתו של בעל הזכויות בנחלה לשלם דמי חכירה בהתאם לשימוש בפועל הנעשה בנחלה ולהפסקת השימוש בתום תקופת החכירה או ההרשאה, לפי העניין.

Call Now Buttonהתקשר עכשיו