מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

עיגון זכויות למגורים בחלקת המגורים בנחלה

בניה למגורים במושבים ובמושבות :

(קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, פרק משנה מס' 8.3 סימן ו')

בניה למגורים במושבים ובמושבות החלות על אגודות ו/או בעלי זכויות בנחלה

אשר טרם הצטרפו להסדר עיגון זכויותיהם בחלקת המגורים במושב, להלן תמצית ועיקרי הדברים :

*לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל ניתן לבנות בחלקה א' (בהתאם לתכניות תקפות) כדלקמן :

יח"ד ראשונה בשטח 160 מ"ר ברוטו למגורי בעל הזכויות בנחלה.

יח"ד שניה למגורי בן ממשיך (דור המשך) בשטח 160 מ"ר ברוטו.

יח"ד שלישית (דור שלישי) בשטח 55 מ"ר ברוטו.

הקמת יחידת דיור 3 בנחלה תותר במקום שהוכח להנחת דעתה של הרשות כי בנחלה מתגוררים בפועל 3 דורות של משפחת בעל הזכויות בנחלה, לרבות בעל הזכויות בנחלה ודור המשך, ובתנאי שהדור המבוגר היה בעל זכויות בנחלה או עודנו בעל הזכויות המקורי בנחלה והדור הצעיר מהווה משפחה. מספר המבנים שניתן לבנות בשטח הצהוב בנחלה יקבע ע"י מוסדות התכנון ועפ"י תכניות תקפות.

תשלום עבור שטחי בניה נוספים :

עבור בניה שמעל לגודל המפורט לעיל (בכל יחידה) בנחלה ועד למלוא זכויות הבניה המותרות עפ"י תכנית תקפה שחלה על הנחלה במועד בו הוקצו למתיישב הראשון זכויות בנחלה – תגבה הרשות דמי היתר/חכירה מהוונים בשיעור של 91% מערך הקרקע של זכויות הבניה המבוקשות.

עבור בניה שמעל לגודל כאמור בפסקה קודמת, המותרת מכוח תכנית תקפה שאושרה לאחר המועד בו הוקצו למתיישב הראשון הזכויות בנחלה תגבה הרשות דמי היתר/חכירה מהוונים בשיעור של 91% מערך הקרקע של זכויות הבניה המבוקשות. בעל זכויות אשר חויב בתשלום היטל השבחה ע"י הוועדה המקומית עבור זכויות בהתאם לפסקה זו, זכאי להחזר דמי היתר בגובה היטל ההשבחה ששולם על ידו, ובלבד ששיעור דמי ההיתר ששולמו בעד הזכויות הנוספות לפי פסקה זו לא יפחת מ- 46%. על בעל הזכויות להמציא אישור על תשלום היטל השבחה שבוצע על פי שומה סופית בהתאם לדין.

עיגון זכויות למגורים בחלקת המגורים בנחלה :

(קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, פרק משנה מס' 8.3 סימן ז')

להלן תמצית ועיקרי הדברים :

הסבר כללי והקדמה :

סימן זה נועד לעגן את זכויות החוכרים בחלקת המגורים במושב, חוכר (כהגדרתו בסימן זה) אשר יבחר להצטרף להסדר המפורט בסימן זה יהיה זכאי לכך שבחלקת המגורים לא יחולו ההוראות הקיימות כיום בהסכמים מול רשות מקרקעי ישראל בדבר השבת קרקע לרשות בעת שינוי יעודה, בדבר אפשרויות ניצול ובניה ועוד. עיגון זכויות בחלקת המגורים יבוצע בהתאם להוראות המפורטות בסימן זה.

הצטרפות להסדר :

התנאים בין היתר להצטרפות להסדר :

א.הסדרה ותשלום בגין כל השימושים בתוך הנחלה (כגון חריגות בניה ושימושים חורגים), לרבות תשלום בגין תקופת עבר ותשלום חובות עבר.

ב.רישום חלקה א' של הנחלה בטאבו (כיחידת רישום נפרדת בשלמות), במקרה שהחלקה אינה רשומה כאמור, הצגת הזמנת ביצוע תצ"ר לחלקה בידיעה של כל הבעלים הגובלים ובתיאום עם האגודה (פרטנית) או הצגת הליך תצ"ר לכלל הנחלות במושב.

הצטרפות להסדר :

*במידה והחוכר יבקש יוכל להצטרף להסדר עפ"י תמורת תשלום "מקדמה" (="דמי חכירה") בסך של 3.75% מערך הקרקע.

ערך הקרקע= ערך הקרקע של חלקת המגורים עם היקף בניה בסיסי למגורים- עד 375 מ"ר בכפוף לקיומה של תכנית תקפה (חוכר ביישובי עוטף עזה כהגדרתו וכמצוין בסימן יישא בתשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% מערך הקרקע עבור בינוי של 215 מ"ר למגורים בלבד עד ליום 31/12/2020 חוכר ביישוב באזור קו עימות יישא בתשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים עבור היקף הבניה הבסיסי למגורים לפי הגדרתו בסימן). (לעניין גודל חלקת מגורים – חלקת מגורים קטנה/גדולה מ- 2.5 דונם ראי/ה פירוט בסימן זה).

חוזה חכירה :

חוכר אשר הצטרף להסדר יהיה זכאי לחתום עם הרשות על נספח לחוזה החכירה לגבי חלקה א' של הנחלה המעגן את זכויותיו עפ"י הוראות סימן זה (ללא תצ"ר רשומה בלשכת רישום מקרקעין לא יחתם חוזה עד לרישום תצ"ר בטאבו). בגין יתרת שטח הנחלה ימשיך החוכר/הישוב החקלאי לשלם דמי חכירה שנתיים.

עם הצטרפות החוכר להסדר :

*תבוטל הדרישה לרצף בין דורי ותותר בניית יחידות דיור לחוכר ולקרובו.

*מימוש היקף הבניה הבסיסי למגורים בבניה נמוכה (שטח של עד 375 מ"ר) יכול להיעשות במספר יחידות דיור ובגודל כפי שייקבע בתוכנית תקפה, עבור בניה מעבר לשטח של 375 מ"ר בכפוף לתכנית תקפה ישולמו דמי חכירה מהוונים בגין מימוש זכויות הבניה כאמור.

*יותר פיצול מגרש תמורת תשלום 33% מערך המגרש (29.25% עבור שווי המגרש בקיבולת בניה של 160 מ"ר, 33% עבור השווי שמעל קיבולת בניה של 160 מ"ר) בתנאים הנזכרים בסימן זה.

 רכישת מלוא הזכויות למגורים בחלקת המגורים :

*החוכר רשאי לרכוש את מלוא הזכויות למגורים בבניה נמוכה (הקיימות והעתידיות) בחלקת המגורים תמורת תשלום דמי רכישה (להלן: "דמי הרכישה") בשיעור של 33% משווי הקרקע של חלקת המגורים בהתחשב בזכויות הבניה המאושרות ובפוטנציאל התכנוני למגורים וכן בזכות לפיצול המגרשים כמפורט בסימן זה.

*חוכר אשר רכש את מלוא הזכויות למגורים בחלקת המגורים יהיה פטור מתשלום כלשהו לרשות בגין כל בניה נמוכה למגורים

בחלקת המגורים בכפוף לקיומה של תכנית תקפה. החוכר יהיה זכאי במלוא הזכויות בבניה נמוכה למגורים (קיימות ועתידיות) בחלקת המגורים לרבות הזכות לפיצול מגרשים (למגורים בבניה נמוכה), בנוסף יהיה רשאי להשכיר או לפצל את יחידות הדיור הבנויות בחלקת המגורים אף למי שאינו קרובו. יהיה פטור מתשלום דמי הסכמה בגין חלקת המגורים.

הערות : רכישת הזכויות בחלקת המגורים לא משנה את הכללים הקיימים על שטחי הנחלה שאינם חלקת המגורים. בעת העברת זכויות הרשות תמשיך לגבות דמי הסכמה עבור שטחי הנחלה שאינם חלקת המגורים.

רכישת הזכויות בחלקת המגורים אינה פוטרת מתשלום בגין בניית פל"ח (פעילות לא חקלאית) בנחלה.

העברת זכויות בנחלה :

במועד העברת הזכויות בנחלה כולה יידרש החוכר (בין אם הצטרף להסדר ובין אם לא), לשלם לרשות דמי רכישה בגובה של 33% משווי חלקת המגורים (במקום דמי הסכמה) ובתוספת דמי הסכמה על השטחים החקלאיים בלבד ולחתום על חוזה חכירה.

על אף האמור לעיל דמי הסכמה בגין העברת הזכויות בנחלה ימשיכו להיות משולמים בהתאם להוראת החלטת מועצה מס' 534, חרף ביטולה, כאשר החוכר מחזיק חוזה בתוקף והוא עומד על המשך תחולתו או שהחוכר מבקש לממש זכאותו לחידוש חוזה שהיה בידו, בתנאים הנקובים בו.

במצבים אלה, לא ישולמו דמי רכישה, ההסדר הקבוע בסימן זה לא יחול ויוסיפו לחול תנאי החוזה הקיים.

*בנחלה בה הועברו זכויות בעבר ושולמו דמי הסכמה בגין העברת הזכויות, תינתן הנחה בתשלום דמי הרכישה כדלקמן :

כאשר הסכם העברת הזכויות בנחלה נחתם בין הצדדים החל מ- 1/1/1993 דמי הרכישה יעמדו על 20% בלבד.

כאשר הסכם העברת הזכויות בנחלה נחתם בין הצדדים לפני 1/1/1993 יקוזז מתשלום דמי הרכישה 80% מדמי ההסכמה ששולמו

בגין העברת הזכויות בתוספת הפרשי הצמדה בלבד.

בכל אופן דמי הרכישה לא יקטנו מ- 20% משווי חלקת המגורים כהגדרתה בסימן.

על התשלומים המצוינים בסימן זה תחול הנחת אזורי עדיפות לאומית כמוגדר בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל הרלוונטיות למעט

על תשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% (ודמי הסכמה).

בסימן זה נוספה טבלה הקובעת את ערך ההנחה (שיעורי התשלום) באזורי עדיפות ועוד ראוי לציין כי הנחת האזור מוגבלת עד תקרה מסוימת והגבלות נוספות כמפורט בסימן א' לפרק משנה מס' 4.2 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל.

זכות להתחשבנות :

בגין פעולות כגון : פיצול מגרש,העברת זכויות, תוספת בניה שבוצעו לאחר – 9/6/2011 ניתן לבקש התחשבנות מחדש בתוך שנה מהמועד שבו תודיע הרשות על הפעלתו המלאה של סימן זה :

בגין העברת זכויות כאשר ההסכם נחתם לאחר יום 9/6/11 יהא המוכר רשאי לבקש ביצוע התחשבנות.

בתוספת בניה למגורים משטח שמעל 160 מ"ר בגינה שולמו דמי חכירה מהוונים – יהא בעל הזכויות רשאי לבקש ביצוע התחשבנות.

בפיצול מגרש מנחלה שבוצע בתמורה לתשלום מלא של דמי חכירה מהוונים- ניתן לבקש ביצוע התחשבנות בהתאם לאמור בסימן זה.

הוראות סימן זה לא יחולו על חוות בודדים או התיישבות בודדים.

הערות: לאחוזי התשלום המצוינים לעיל רשות מקרקעי ישראל מוסיפה מע"מ כחוק.

 

 

 

 

 

 

 

Call Now Buttonהתקשר עכשיו