מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

היטל השבחה

היטל השבחה הינו היטל חובה אשר מוטל על בעל הזכויות בנכס או במקרקעין (כהגדרתו בחוק) ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובניה.

ההיטל נוצר בעקבות השבחה של מקרקעין.

חוק התכנון והבניה התשכ"ה -1965 (סעיף 196 א' -תוספת השלישית לחוק) קובע מהי השבחה:

"השבחה-עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג". גובה ההשבחה בהתאם לסעיף 4

לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה -1965 יקבע ע"י שמאי מקרקעין, גובה ההיטל הינו מחצית מעליית שווי המקרקעין.

המועד הקובע לחישוב היטל השבחה הינו 15 יום ממועד יום פרסום התכנית ברשומות, יום מתן הקלה/התרת השימוש חורג.

מועד תשלום ההיטל הינו ביום "מימוש הזכויות", "מימוש הזכויות" הינו יום העברת הזכויות במקרקעין (למעט העברה מכח דין או העברה ללא תמורה לקרוב), קבלת היתר בניה (שלא ניתן לאשרו לולא אישור התכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג שבעקבותיהם חלה ההשבחה), התחלת השימוש בהם בפועל כפי שהותר לראשונה, עקב אישור התכנית שבעקבותיו חל היטל השבחה.

לפי תיקון מס' 84 לחוק התכנון והבניה כאשר חלה חבות בהיטל השבחה הועדה המקומית, באמצעות שמאי מטעמה תערוך שומה על פיה יחויב הנישום בהיטל השבחה, שומה זו תומצא לנישום. (לעניין בקשה לתיקון טעות בשומה ככל וחלה טעות בשומה, יש לעיין בהוראות החוק הרלוונטי בכלל ובדגש על : הנושאים הספציפיים האמורים בחוק שרק בעניינם – ככל וחלה בהם טעות הוועדה המקומית רשאית לשנות את השומה, לו"ז ועוד). במידה והנישום חולק על עצם החיוב ו/או על גובה החיוב, קיימות בפניו 2 חלופות בהן ניתן לערער  :

1.ככל שהנישום אינו חולק על עצם החיוב אלא על גובהו בלבד הינו רשאי לבצע בקשה למינוי שמאי מכריע אשר יכריע בסוגיית

היטל ההשבחה.

2.לחלופין, הינו רשאי לפנות לוועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה. חלופה זו פתוחה בפני הנישום הן במידה והנו חולק על עצם

החיוב והן במידה והינו חולק על גובה החיוב.

יש לדעת כי קיים פרק זמן מוגבל בהתאם לחוק בו ניתן לבצע בקשה למינוי שמאי מכריע וכן קיים פרק זמן מוגבל בהתאם לחוק בו

ניתן לפנות לוועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה.

להתייעצות חינם עוד היום עם שמאי מקרקעין איתי פוריאן 052-4589545

Call Now Buttonהתקשר עכשיו